جستجو

فهرست فراخوان های ساخت مسکن مهر

12345...صفحه آخر
تاریخ ثبت فراخوانبرگزارکننده فراخواناستانشهرتعداد واحدمهلت اخذ اسنادمهلت تحویل اسنادمشخصات پروژهمشاهده فراخوان
1389/10/27 سازمان مسكن و شهرسازي هرمزگان بندرعباس 576 2/11/1389 9/11/1389 نظارت پروژه های مسکن مهر در شهرک پیامبر اعظم (ص)
1389/10/27 سازمان مسكن و شهرسازي هرمزگان بندرعباس 524 2/11/1389 9/11/1389 نظارت پروژه های مسکن مهر در طرح آماده سازی 125 هکتاری شهرک پیامبر اعظم (ص)
1389/10/27 سازمان مسكن و شهرسازي هرمزگان بندرعباس 600 2/11/1389 9/11/1389 نظارت پروژه های مسکن مهر واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص)
1389/10/27 سازمان مسكن و شهرسازي هرمزگان بندرعباس 528 2/11/1389 9/11/1389 نظارت پروژه های مسکن مهر در طرح آماده سازی 125 هکتاری شهرک پیامبر اعظم (ص)
1389/11/30 سازمان مسكن و شهرسازي قم قم 210 89/9/18 89/9/30 ÷روژه صنعتی-درقالب0 15 ،200،300و...میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/1189 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 30 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 30واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 30 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 30واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 30 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 30واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 30 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 30واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 24 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 24واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 30 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک 30واحدی میباشد
1389/11/03 سازمان مسكن و شهرسازي مرکزی شهرجدید مهاجران 30 28/10/89 6/11/89 این پروژه یک بلوک30واحدی میباشد
1389/10/16 سازمان مسكن و شهرسازي آذربایجان غربی اروميه 364 28/10/89 6/11/89 364 واحدی گلشهر ارومیه
1389/10/16 سازمان مسكن و شهرسازي آذربایجان غربی اروميه 48 28/10/89 6/11/89 48واحدی گلمان
     جمع : 281789 تعداد : 1558     
12345...صفحه آخر
     جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، پیشنهاد می شود از Internet Explorer 7.0 به بالا و یا Mozila FireFox 3.0 به بالا استفاده شود.